2100 Monroe Hwy, Athens GA 30606   Phone: (770) 725-2261  Fax: (770) 725-1420

We stock  the following sizes:

1/4" x 4' x 8' sheetrock

1/2" x 4' x 8' sheetrock

1/2" x 4' x 8' moisture-resistant sheetrock

1/2" x 4' x 9' sheetrock

1/2" x 4' x 10' sheetrock

1/2" X 4' X 12' sheetrock

1/2" x 4' x 12' moisture-resistant sheetrock

1/2" x 54" x 12' sheetrock

5/8" 4' x 8' fire-resistant sheetrock

5/8" 4' x 8' fire-resistant and moisture-resistant sheetrock

5/8" 4' x 9' fire-resistant sheetrock

 5/8" 4' x 12' fire-resistant sheetrock

5/8" 4' x 12' fire-resistant and moisture-resistant sheetrock